sreda, 30. avgust 2017

eVročanje: če še niste, potem si preko eDavkov uredite obveščanje na svoj elektronski naslov

Doslej si je obveščanje preko elektronske pošte uredila manj kot tretjina zavezancev.
Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je vse daljši. Objavljen je na spletni strani FURS. Pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo se dokumenti obvezno vročajo elektronsko, fizičnim osebam pa le, če so prostovoljno vključene v sistem eVročanje. Gre za zelo pomembne akte, zato vse davčne zavezance pozivamo, da (če še niso) uredijo vse potrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov.

Sporočite svoj elektronski naslov:

Davčne zavezance pozivamo, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. To je posebej koristno v tistih primerih, ko v imenu zavezanca dostopa do eDavkov zgolj pooblaščenec, saj zavezanec v teh primerih ne more sam prevzeti dokumenta. Če so elektronski naslov doslej že sporočili npr. za namene eOpominjanja, jim ga ni treba ponovno sporočati. Elektronski naslov je potrebno sporočiti prek portala eDavki z obrazcem eVročanje-POS.

Če zavezanec ne sporoči svoj elektronski naslov, se mu lahko zgodi, da ne bo seznanjen z vročitvijo dokumenta v eDavke. Na ta način lahko zamudi kakšen pomemben rok, kot npr. rok za pritožbo. eVročitev se namreč šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve).
Statistični podatek:
Od 286.598 zavezancev, ki jim FURS dokumente vroča elektronsko prek sistema eDavki, jih ima trenutno le 81.700 (28,5 %) urejeno elektronsko pošto za obveščanje.
Podrobnejše informacije v zvezi s tem so objavljene na spletni strani: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_vrocanje/
Odnosi z javnostmi,
Finančna uprava RS

Vir: GZS

torek, 29. avgust 2017


Dijaki in študenti, pozorni bodite na roke za uveljavljanje štipendij

Za prejemanje Zoisovih štipendij po starem zakonu o štipendiranju je za dijake 6. september 2017 in za študente 6. oktober 2017. Upravičenci, ki so Zoisovo štipendijo pridobili na podlagi novega zakona o štipendiranju, torej po 1. januarju 2014, morajo vlogo oddati najkasneje 31. avgusta 2017 oziroma študenti 30. septembra 2017, če želijo štipendijo prejemati neprekinjeno.
Vlogo je treba oddati na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Po novem bodo štipendijo za deficitarne poklice lahko prejeli tudi tesarji, slaščičarji, tapetniki, mehatroniki operaterji in instalaterji strojnih instalacij. Vlogo se lahko odda do vključno 20. septembra 2017 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. 
Za državno štipendijo se lahko zaprosi sicer kadarkoli, a ne odlašajte ...
Dijaki in študenti lahko za državno štipendijo zaprosijo kadarkoli. Ob izpolnjevanju pogojev jim štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Sicer pa naj dijaki vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjenju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Študenti pa v mesecu septembru, da bodo upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.
Štipendija se dodeli za eno šolsko leto, vlogo pa je treba oddati na center za socialno delo.


Izterjave dolgov – večno prisotna težava
Denar je že od nekdaj predmet spora v mnogih odnosih, ki se odvijajo tako na poslovni kot tudi osebni ravni. Vsi si želimo, da bi dolgovani denar dobili pravočasno in v pravem znesku. Zaradi različnih razlogov pa se okoli tega mnogokrat kaj zatakne. Izterjave dolgov zato predstavljajo večno prisotno težavo.


Pri svojem poslovanju se s tem problemom pogosto srečujejo razna podjetja, javne organizacije in razna društva, do mnogih nevšečnosti na tem področju pa prihajata tudi v zasebnem življenju.

Kako učinkovito postopati? V primeru, da stranka ne plača svojih obveznosti na dan, ki je določen za plačilo obveznosti s strani dolžnika, govorimo o zapadlih terjatvah s strani upnika. 

Takoj ko podjetje ugotovi, da ima do dolžnika zapadle terjatve, mora začeti ukrepati, saj se z odlašanjem ukrepa zmanjšuje tudi možnost, da bo izterjava  terjatev uspešna. Najpomembnejše je seveda, da vodimo ažuren pregled o stanju plačil. Dolžnika je potrebno opomniti na njegovo terjatev do podjetja.
Pri gospodarskem poslovanju brez dvoma ni odveč previdnost. Priporočljivo je že vnaprej preveriti, ali imamo pri svojem poslovanju opravka s plačilno nesposobnim podjetjem. Kljub temu lahko vseeno pride do tega, da se nerednim plačilom in plačilnim zamudam ne bomo uspeli izogniti.

Instrumenti izterjave:
Izterjave dolgov potekajo na različne načine. Najbolj pogosti so pisni opomin (poslani po pošti, e-pošti), telefonski klic, kompenzacija (pobot), osebna izterjava, boniteta, sodna izterjava preko izvršbe.
Izterjave je najboljše začeti s telefonskim klicem. Medosebna komunikacija je najprijaznejši, hiter in miroljuben način za dosego želenega. Če pa se naš dolžnik noče javiti, bomo morali poseči po opominu. Opomin mora biti uraden, pošlje se ga po pošti. Velikokrat bomo najbolj uspešni, če poiščemo pomoč pri profesionalnih podjetjih za izterjave. Seveda moramo biti zelo previdni, da vse poteka po legalni poti.
Skratka, ko se odločamo, kateri način izterjave dolgov nam najbolj ustreza, moramo dobro premisliti, katere so naše prioritete – želimo ohraniti stranke ali je naša želja samo čim prej priti do dolgovanega denarja.
V našem podjetju vam lahko priskočimo na pomoč z izterjavo dolgov z opomini ali z eizvršbani.

www.mladipodjetnik.si

sreda, 23. avgust 2017

Z e-potrdilom prihranite čas in denar

Izvoznikom od septembra dalje ne bo potrebno več  oditi na GZS v vezi potrjevanja Potrdila o poreklu blaga. E-potrdilo o poreklu blaga si bodo lahko natisnili sami na svojem delovnem mestu.  Sami si bodo lahko natisnili vsebino, žig GZS, podpis pooblaščene osebe in QR kodo za preverjanje resničnosti potrdila na predhodno kupljenih obrazcih. 

Elektronsko v tem primeru namreč ne pomeni, da končno potrdilo obstaja samo v e-obliki. Blago mora še vedno spremljati potrdilo v papirni obliki, ki ga je potrebno priložiti pri postopku uvoza v končni državi. 

Izvoznikom se priporoča, da bodo v podjetju imeli zalogo praznih obrazcev, pred izvozom pa bodo izpolnili vlogo na spletni strani in naložili ustrezne priloge, kot pri običajnem postopku. V nekaj minutah bodo po elektronski pošti obveščeni, ali je izdaja potrdila odobrena oz. če je potrebna dopolnitev.

VIR: www.gzs.si